Thứ sáu, 23/02/2024 | 03:48

Ấn phẩm truyền thông

Chương trình tín dụng cho các doanh nghiệp công nghiệp vay lại để thực hiện các dự án TKNL

10:16 - 18/07/2017

vsuee

Chương trình Hỗ trợ cho các Doanh nghiệp công nghiệp (IE) vay lại để thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng (TKNL) là một hợp phần của dự án Tiết kiệm năng lượng cho các ngành công nghiệp Việt Nam (VEEIE) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ - ID dự án P151086.

Nội dung: Chương trình cung cấp tín dụng theo hình thức cho vay lại thông qua các Ngân hàng tham gia (PFI) để các Doanh nghiệp công nghiệp thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng. Đồng thời chương trình cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các ngân hàng tham gia dự án trong quá trình đầu tư. Chương trình dự kiến hỗ trợ khoảng 60 dự án TKNL khả thi được phát triển.
Tổng mức đầu tư dự án: 158,0 triệu USD; gồm 02 hợp phần: Hợp phần 1: Cho vay đầu tư vào các dự án tiết kiệm năng lượng 156,3 triệu USD (Trong đó: 100 triệu từ WB, 25 triệu từ các Ngân hàng tham gia và 31,3 triệu từ các Doanh nghiệp công nghiệp); Hợp phần 2: Khoản tài trợ 1,7 triệu USD từ IDA dành cho hỗ trợ kỹ thuật (TA).
Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2017 tới tháng 7/2022.
Đơn vị điều phối: Ban quản lý dự án Tiết kiệm năng lượng cho các ngành công nghiệp Việt Nam (BQLDA), Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương (MOIT).

Các ngân hàng tham gia