Thứ hai, 20/05/2024 | 03:23

Hợp phần 2

Hợp phần 2: Hỗ trợ kỹ thuật
- Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp và thúc đẩy áp dụng các giải pháp quản lý năng lượng nhằm đạt mục tiêu về tiết kiệm năng lượng;
- Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật thuộc các Bộ ngành, địa phương, các khu công nghiệp, các cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm;
- Tăng cường năng lực cho các tổ chức tài chính tham gia để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn trong việc xác định, thẩm định và triển khai các dự án cho vay hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và phát triển kinh doanh các sản phẩm tín dụng về tiết kiệm và hiệu quả năng lượng; 
- Tăng cường năng lực các IE và các nhà cung cấp dịch vụ TKNL (như các Công ty dịch vụ năng lượng - ESCOs) để nhận diện các dự án tiết kiệm năng lượng và thực hiện các kiểm toán năng lượng, thiết kế kỹ thuật và chuẩn bị dự án để phát triển các dự án có thể được ngân hàng tài trợ;  
- Hỗ trợ thực hiện cam kết NDCs lĩnh vực năng lượng, công nghiệp của Việt Nam triển khai Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.
Kết quả Hợp phần 2
- Cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Việt Nam được bổ sung, củng cố và hoàn thiện;
- Mục tiêu tiết kiệm năng lượng các ngành công nghiệp được xây dựng;
- Các hướng dẫn kỹ thuật áp dụng các giải pháp quản lý năng lượng cho các ngành công nghiệp Việt Nam được xây dựng và ban hành;
- Các chương trình đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực về tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính cho các bên liên quan được xây dựng và tổ chức thực hiện;
- Các hoạt động hỗ trợ thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu giai đoạn 2019-2030 lĩnh vực năng lượng, công nghiệp được triển khai.