Chủ nhật, 14/07/2024 | 16:44

Giới thiệu

DỰ ÁN THÚC ĐẨY TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VSUEE) 
Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành Công nghiệp Việt Nam (Vietnam Scaling up Energy Efficiency Project - VSUEE) do Quỹ khí hậu xanh (GCF) tài trợ thông qua Ngân hàng Thế giới (World Bank) với tổng kinh phí là 11,3 triệu USD. Bộ Công Thương – Cơ quan chủ quản dự án là đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm chung kết quả thực hiện dự án. 
MỤC TIÊU
Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam, góp phần đạt mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng, đảm an ninh năng lượng, và thực hiện triển khai các nhiệm vụ, muc tiêu giảm phát thải nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu. 
ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG
Đối tượng thụ hưởng trực tiếp:
- Các doanh nghiệp công nghiệp thực hiện dự án vốn vay để đầu tư, thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng của cả khu vực nhà nước và tư nhân
- Các ngân hàng thương mại tham gia dự án
- Các cơ quan/đơn vị trực tiếp tham gia thực hiện dự án gồm: đơn vị quản lý nhà nước về tiết kiệm năng lượng ở Trung ương và địa phương, các đơn vị quản lý dự án, các ngân hàng thương mại, các công ty tư vấn dịch vụ năng lượng, các trung tâm tiết kiệm năng lượng trên phạm vi cả nước
Đối tượng thụ hưởng gián tiếp:
- Các dự án tiết kiệm năng lượng được triển khai sẽ tạo cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm cho người dân, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua cắt giảm chi phí cho năng lượng, giảm giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. 
- Ở bình diện quốc gia, lượng năng lượng tiết kiệm được làm giảm nhu cầu đầu tư cho nguồn cung năng lượng, hạn chế sử dụng nhiên liệu sơ cấp có nguồn gốc hóa thạch sẽ đem lại nhiều lợi ích cho công tác bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính.
THỜI GIAN THỰC HIỆN
Từ tháng 3/2022 đến tháng 01/2026
PHẠM VI
Dự án sẽ được triển khai trên phạm vi các tỉnh thành trong cả nước. 
CẤU TRÚC CỦA DỰ ÁN
Dự án được thiết kế thành hai Hợp phần:
- Hợp phần 1 – Vận hành Quỹ chia sẻ rủi ro (Risk Sharing Facility - RSF): Hợp phần 1 có kinh phí là 03 triệu USD viện trợ không hoàn lại, dùng để triển khai các hoạt động của Quỹ chia sẻ rủi ro.
- Hợp phần 2: Hỗ trợ kỹ thuật: Hợp phần 2 có kinh phí 8,3 triệu USD, dùng để Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực cho các bên tham gia Dự án, xây dựng và hoàn thiện khung chính sách, hướng dẫn thực hiện, hỗ trợ các hoạt động tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu. 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN
Sơ đồ tổ chức thực hiện dự án​

Mọi thông tin xin liên hệ

Ban quản lý Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành Công nghiệp Việt Nam

Điện thoại:+84 24 22202530 
Địa chỉ:Phòng 309, tòa B, Bộ Công Thương,
số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội
Website:http://www.vsuee.vn
Email:vsueemoit@gmail.com