Thứ tư, 19/06/2024 | 04:07

Hợp phần 1

Hợp phần 1 – Vận hành Quỹ chia sẻ rủi ro (Risk Sharing Facility - RSF)
GCF cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 03 triệu USD dùng để chi trả cho PIE. PIE triển khai các hoạt động liên quan đến việc cung cấp các bảo lãnh rủi ro cho các dự án vốn vay đầu tư tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam. Quỹ Chia sẻ rủi ro sẽ cung cấp bảo lãnh một phần rủi ro tín dụng cho các tổ chức tài chính (các Ngân hàng thương mại) tham gia (PFIs) để bảo lãnh các khoản vay dành cho các doanh nghiệp công nghiệp (IE) đầu tư dự án tiết kiệm năng lượng.
Kết quả Hợp phần 1
- Huy động khoảng 250 triệu USD đầu tư từ PFI, IE tham gia thị trường các dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam.
- Lượng năng lượng tiết kiệm được dự kiến hàng năm, tính từ thời điểm dự án kết thúc là: 1,58 triệu TOE/năm (triệu tấn dầu tương đương/năm); 
- Tổng lượng giảm phát thải khí thải nhà kính (CO2) ước đạt được hàng năm tính từ thời điểm dự án kết thúc là: 6,9 triệu tấn.