Thứ tư, 19/06/2024 | 03:41

Tài liệu

Sổ tay Hoạt động điều chỉnh Dự án Tiết kiệm năng lượng cho ngành Công nghiệp Việt Nam

10:10 - 18/07/2023

vsuee

OM này có thể được sửa đổi và bổ sung trong quá trình thực hiện, bổ sung các bài học kinh nghiệm hoặc các yêu cầu phát sinh.

Sổ tay Hướng dẫn hoạt động (OM) này mô tả sử dụng các nguồn tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) để các Ngân hàng tham gia (PFIs) cho các doanh nghiệp hợp lệ vay lại để thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng hợp lệ trong khuôn khổ dự án Tiết kiệm năng lượng cho các ngành công nghiệp Việt Nam (tên tiếng Anh: Vietnam Energy Efficiency for Industrial Enterprises (VEEIE).
OM bao gồm những nội dung sau: (i) đề ra các tiêu chí hợp lệ cho vay lại các dự án tiết kiệm năng lượng; (ii) mô tả quy trình để các PFIs và doanh nghiệp công nghiệp cần phải tuân thủ khi đăng ký xin vay lại cho các dự án tiết kiệm năng lượng; (iii) cung cấp các mẫu biểu cần thiết được sử dụng trong quá trình đăng ký, rà soát phê duyệt, giám sát và báo cáo; và (iv) mô tả quy trình chung cho vay lại xác định rõ vai trò và trách nhiệm của từng bên tham gia.
OM này gồm hai phần, sau phần giới thiệu chung. Phần A (Phê duyệt hồ sơ xin vay lại) trình bày việc phê duyệt các hồ sơ xin vay lại. Phần B (Thực hiện khoản vay) trình bày các quy trình sau khi đã phê duyệt hồ sơ xin vay lại như giải ngân, mua sắm đấu thầu, và giám sát việc tuân thủ các chính sách an toàn. 

Các ngân hàng tham gia