Thứ tư, 19/06/2024 | 04:12

Tài liệu

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Quỹ Chia sẻ rủi ro

09:50 - 10/01/2021

vsuee

Quỹ Chia sẻ rủi ro thuộc Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành Công nghiệp Việt Nam (VSUEE) (P164938)

Sổ tay hướng dẫn thực hiện (OM) Quỹ Chia sẻ rủi ro (RSF) của Quỹ Khí hậu xanh (GCF) thuộc Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành Công nghiệp Việt Nam (“Dự án VSUEE” hoặc “Dự án”) mô tả việc sử dụng Quỹ Chia sẻ rủi ro và sẽ là hướng dẫn cho Đơn vị thực hiện chương trình (PIE) để thực hiện bảo lãnh RSF trong hỗ trợ đầu tư tiết kiệm năng lượng (EE) bao gồm sàng lọc Tiểu dự án hợp lệ, quy trình xem xét đánh giá, phê duyệt hồ sơ đăng ký bảo lãnh tín dụng RSF, cũng như các nghĩa vụ giám sát và báo cáo của các bên liên quan. Sổ tay hướng dẫn thực hiện cũng quy định các quy trình và thủ tục thực hiện chính sách quản lý tài chính, đấu thầu và an toàn được áp dụng cho dự án VSUEE.

Các ngân hàng tham gia