Thứ tư, 19/06/2024 | 05:39

Thông báo

Thông Báo Trao Hợp Đồng Chuyên Gia Về Năng Lượng/ Chính Sách

09:41 - 03/05/2024

vsuee

Việt Nam - C2.1.7: Chuyên gia Năng lượng/ Chính Sách

Dự án: P164938 – Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam
Số tham chiếu thầu/hợp đồng: 01/2024
Phạm vi hợp đồng: Thông báo trao hợp đồng cho Chuyên gia chính sách/năng lượng
Thời hạn hợp đồng: 21 tháng
Ký hợp đồng: 02/05/2024
Đồng tiền định giá: VNĐ-Đồng
Đơn vị trúng thầu:
Họ tên: Ông Nguyễn Văn Long
Ban Quản Lý Dự Án.

Các ngân hàng tham gia