Thứ sáu, 23/02/2024 | 04:53

Thông báo

Khảo sát nhu cầu truyền thông của các Doanh nghiệp công nghiệp liên quan đến lĩnh vực tiết kiệm năng lượng

14:03 - 26/10/2023

vsuee

Dự án VSUEE thực hiện khảo sát nhu cầu truyền thông của các doanh nghiệp công nghiệp về tiết kiệm năng lượng để tìm hiểu về mức độ quan tâm, tìm hiểu và thực hiện các giải pháp tiết kiệm nặng lượng của doanh nghiệp; các kênh truyền thông thích hợp, cũng như là hiểu biết, và nhu cầu của các doanh nghiệp đối với việc tham gia dự án VSUEE

Dự án “Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam” (VSUEE Project) có tổng kinh phí là 11,3 triệu USD với mục tiêu cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp công nghiệp thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng và các tổ chức tài chính cho vay đầu tư tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, GCF cung cấp một khoản bảo lãnh trị giá 75 triệu USD để bảo lãnh cho các dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng với mong muốn thu hẹp khoảng cách, gỡ bỏ rào cản kỹ thuật và tài chính giữa các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp công nghiệp và các công ty dịch vụ tiết kiệm năng lượng.
Nhằm mục đích thu thập thông tin về các doanh nghiệp công nghiệp; mức độ quan tâm, tìm hiểu và thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng của doanh nghiệp; các kênh truyền thông thích hợp; và hiểu biết, nhu cầu của các doanh nghiệp đối với việc tham gia dự án VSUEE Project.  Dự án sẽ thực hiện cuộc Khảo sát nhu cầu truyền thông của các doanh nghiệp về tiết kiệm năng lượng, bắt đầu từ ngày 23/10/2023 đến ngày 07/11/2023.
Quý vị có thể tham gia khảo sát online theo đường link sau: https://forms.office.com/r/057FwdwjVv
Các văn bản liên quan:
Ban Quản lý Dự án.

Các ngân hàng tham gia