Thứ hai, 20/05/2024 | 03:56

Ấn phẩm truyền thông

Tờ rơi Quỹ chia sẻ rủi ro (Risk Sharing Facility - RSF)

14:26 - 19/10/2023

vsuee

Quỹ Chia sẻ rủi ro là một hợp phần Dự án VSUEE có quy mô 75 triệu USD từ nguồn vốn hoàn lại do Quỹ Khí hậu Xanh cấp thông qua Ngân hàng Thế giới. Quỹ được thành lập để cung cấp giảm thiểu rủi ro tín dụng của các tổ chức tài chính tham gia khi cho vay các dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng dưới hình thức phát hành bảo lãnh tín dụng RSF.

Mục tiêu của RSF nhằm tăng cường sử dụng năng lượng hiệu quả trong các ngành công nghiệp Việt Nam thông qua: (a) khuyến khích đầu tư khu vực tư nhân vào các dự án tiết kiệm năng lượng; và (b) cung cấp thêm hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực cho các bên liên quan trong thị trường tiết kiệm năng lượng.

Các ngân hàng tham gia